جذب نيروی متخصص
[ برگشت به فرم ]
- مشخصات فردی
1 نام
2 نام خانوادگی
3 شماره ملی
4 پست الکترونيک
5 تلفن ثابت
6 تلفن همراه
7 عکس پرسنلی
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
- توانمندی‌ها
8 ميزان تحصيلات
9 عنوان رشته تحصيلی (آخرين مقطع)
10 سوابق کاری خود را به طور کامل شرح دهيد.
11 در چه زمينه‌ای مايل به همکاری با دانش آفرند هستيد؟
 ترجمه از فارسی به انگليسی
 ترجمه از انگليسی به فارسی
 ويرايش ادبی متون فارسی
 ويرايش ادبی متون انگليسی
 ويرايش علمی و ساختاری متون فارسی
 ويرايش علمی و ساختاری متون انگليسی
 متدولوژی
 داوری تخصصی
 برنامه‌نويسی نرم‌افزار
 گرافيک و طراحی
 نرم‌افزار آفيس
 ويرايش منابع
 اپراتوری سايت نشريات
12 فايل سوابق کاری
لطفآً فايل رزومه خود را در اين مکان فراگذاری کنيد.
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.