موسسه انتشارات پژوهشی آفرند- خدمات آموزشی نشریات
خدمات آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  موسسه انتشارات پژوهشی آفرند در راستای اصلاح سیستم اجرایی نشریات پژوهشی و ترویجی و همچنین ارتقای سطح کیفی خروجی این نشریات، اقدام به آموزش نیروهای اجرایی و تخصصی نشریات آکادمیک می‌نماید. فرآیند اجرایی نشریات آکادمیک از دو بخش گردش مقالات و آماده‌سازی مقالات منتخب برای انتشار تشکیل شده است که در هر مرحله، نشریه به وجود نیروهای آموزش‌دیده نیاز دارد. این افراد شامل؛

  الف) اپراتور سایت نشریه؛

  ب) پیگیر و رابط نویسندگان، داوران و دبیران؛

  پ) متخصص فرمت مقالات؛

  ت) ویرایشگر منابع؛

  ث) ویرایشگر چکیده‌های فارسی و انگلیسی؛

  ج) ویرایشگر عکس، جدول، نمودار؛

  چ) ویرایشگر نگارشی و ساختاری؛ و

  ح) ویرایشگر مقاله پژوهشی و ترویجی؛

  هستند. علاوه بر کارکنان فوق، افراد متخصص و ارشد هر نشریه شامل

  ۱- سردبیر؛

  ۲- دبیران تخصصی؛

  ۳- مدیر اجرایی؛ و

  ۴- داوران؛

هستند که فعالیت صحیح و کارآمد هر نشریه به وجود این افراد و مهم‌تر از آن، آگاهی ایشان نسبت به مسئولیت‌ها وابسته است. از آنجایی که در اختیار داشتن تمام این افراد اجرایی و متخصص برای مجلات کوچک‌تر غیرممکن و غیربهینه است، موسسه انتشارات پژوهشی آفرند همه این خدمات را براساس استاندارد گردش کار نشریات آکادمیک در اختیار مجلات قرار می‌دهد. برای نشریاتی که ورودی مقالات بیشتری دارند یا برای موسساتی که تعداد نشریات آنها بیشتر است، تربیت این کارکنان در درازمدت مقرون به صرفه است و موسسه دانش آفرند می‌تواند دوره‌های آموزش نظری و عملی را برای همه موقعیت‌های شغلی فوق برگزار نماید.
نشانی مطلب در وبگاه موسسه انتشارات پژوهشی آفرند:
http://daneshafarand.ir/find.php?item=1.65.28.fa
برگشت به اصل مطلب