موسسه انتشارات پژوهشی آفرند- مشاوره به نشریات
مشاوره مدیریتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مشاوره، راهنمایی و نظارت

خدمات مشاوره تلفنی موسسه انتشاراتی آفرند تا اطلاع ثانوی به صورت رایگان ارایه می‌شود. کارشناسان موسسه دانش آفرند با هماهنگی قبلی از محل نشریه بازدید نموده و راهکارهای متناسب با وضعیت هر نشریه را ارایه می‌نمایند. در صورت نیاز، کارشناسان به‌صورت ادواری از دفتر نشریه بازدید به عمل آورده و روند امور را اصلاح می‌نمایند (هزینه رفت‌وآمد به شهرستان با نشریه است).

نشانی مطلب در وبگاه موسسه انتشارات پژوهشی آفرند:
http://daneshafarand.ir/find.php?item=1.144.50.fa
برگشت به اصل مطلب